Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie wielkopolskim

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie wielkopolskim

 

 1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok szkolny 2013/2014 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  i dostępny na stronie internetowej www.ko.poznan.pl .
 2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,
  w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały.
  1. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.
  2. Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego.

W związku z § 48 ust. 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Wielkopolski Kurator Oświaty ustala (w punkcie 11 tabeli) sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego podanego w % na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt.

 

lp.

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

punktacja

łącznie

1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2

max 12 punktów

max 100 punktów

2.

liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2

(z wyłączeniem języka polskiego)

max 12 punktów

3.

liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2
(z wyłączeniem języka polskiego)

max 12 punktów

4.

liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2
(z wyłączeniem języka polskiego)

max 12 punktów

 

5.

liczbowo określona średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z sześciu przedmiotów ogólnokształcących wybranych, spośród: matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, informatyki x 2

(z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w punkcie 2, 3 i 4)

max 12 punktów

6.

świadectwo z wyróżnieniem

5 punktów

 

7.

ocena zachowania:

– wzorowe

– bardzo dobre

 

 

 

5 punktów

3 punkty

 

8.

konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.):

– języka polskiego,

– języka niemieckiego,

– języka rosyjskiego,

– języka francuskiego,

– języka angielskiego,

– geografii,

– chemii,

– fizyki,

– historii,

– matematyki,

– biologii,

 

max 16 punktów

9.

sposób punktowania osiągnięć ucznia na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły ponadgimnazjalnej:

a)    sportowe:

–          na szczeblu ogólnopolskim                          6 pkt.

–          na szczeblu wojewódzkim                                                  4 pkt.

–          na szczeblu powiatowym                                                    2 pkt.

b)   artystyczne:

–          na szczeblu ogólnopolskim                                                 6 pkt.

–          na szczeblu  wojewódzkim                                                 4 pkt.

–          na szczeblu powiatowym                                                    2 pkt.

c)    konkursy wiedzy:

–          organizowane na szczeblu ogólnopolskim                         6 pkt.

–          organizowane na szczeblu wojewódzkim                          4 pkt.

–          na szczeblu powiatowym                                                    2 pkt.

d)   reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach,
w których biorą udział reprezentacje narodowe,                  6 pkt.

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem,     że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum  w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz.

 

max 12 punktów

10.

aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

2 punkty

11.

 

 

egzamin gimnazjalny:

– „część humanistyczna”

 • język polski (max 100%=20 pkt)
 • historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)

-„część matematyczno-przyrodnicza”

 • matematyka (max 100%=20 pkt)
 • przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

-„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”
(max 100%=20 pkt)

 

max 40 punktów

 

 

max 40 punktów

 

 

max 20 punktów

max 100 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200

 

 1. Niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół oraz wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej:

a)        laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów, publikowanych na stronie

http://men.gov.pl/index.php?view=article&id=2463%3Alista-organizatorow

b)        laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 8 tabeli,

c)        laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

 

 1. Wypełnioną Kartę, o której mowa w § 2 ust. 3 Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w terminie od 20 maja do 4 czerwca 2013 r., a ostatecznych zmian wyboru może dokonać do 26 czerwca 2013 r.; kandydat rezygnujący z kolejnych wyborów odpowiednio wpisuje – „nie wybieram”.

 

7. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:

1)        gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią,

2)        ogłasza wyniki rekrutacji wg poniższych wzorów, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów:

a) na dzień 4 lipca 2013 r.

 

(nazwa szkoły/nazwa szkoły w zespole szkół)

lista kandydatów, którzy po potwierdzeniu woli podjęcia nauki     w oddziale danej szkoły, zostaną przyjęci do klasy I …

lp.

imię

nazwisko

liczba uzyskanych punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nazwa szkoły/nazwa szkoły w zespole szkół)

lista kandydatów nieprzyjętych do klasy I …

lp.

imię

nazwisko

liczba uzyskanych punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) na dzień 9 lipca 2013 r.

 

 

(nazwa szkoły/nazwa szkoły w zespole szkół)

lista przyjętych do klasy I …

lp.

imię

nazwisko

liczba uzyskanych punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content