Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże do końca lutego 2013 roku gminom oraz dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających realizację obowiązku nauki w roku szkolnym 2013/2014.

 

§ 2

Ustala się:

1)      sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum, według zasad określonych w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2)      zasadę, zgodnie z § 8.1. przywołanego rozporządzenia, że o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Dotyczy to uczniów, którzy:

–     uzyskali wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,

–     mają osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu;

3)      sposób posługiwania się „Kartą pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum”, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4)      obowiązek poświadczania i wydawania przez dyrektora gimnazjum kserokopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w liczbie:

a)       po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

b)       po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, z których dwie objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

c)       po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół o różnych systemach rekrutacji;

5)      zasadę posługiwania się w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopiami, o których mowa w ust. 4 do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole;

6)      obowiązek złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikachegzaminu gimnazjalnego.

 

§ 3

 

  1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim:

 

a) gimnazja:

do 4 czerwca 2013 r.

(wtorek)

dla zgłaszających się do oddziałów, w których od kandydatów wymaga się szczególnych predyspozycji lub umiejętności (np.: oddziały dwujęzyczne, klasy mistrzostwa sportowego, klasy sportowe, klasy w szkołach artystycznych), pod warunkiem spełnienia wymagań ustalonych przez szkoły uwzględniając terminy dodatkowe, wyznaczone przez szkoły prowadzące te oddziały

do 2 lipca 2013 r.

(wtorek)

przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 

b) szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum – według terminarza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

 

c) szkoły policealne dla młodzieży:

do 21 sierpnia 2013 r. (środa)

przyjmowanie dokumentów od kandydatów

od 23 sierpnia (czwartek)

do 23 sierpnia 2013 r. (piątek)

egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach, w których liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w szkole

do 29 sierpnia 2013 r. (czwartek)

godz. 1300

ogłoszenie list przyjętych

 

e) szkoły dla dorosłych:

do 23 sierpnia 2013 r. (piątek)

przyjmowanie dokumentów od kandydatów

do 29 sierpnia 2013 r. (czwartek)

godz. 1300

ogłoszenie listy przyjętych

 

  1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 15 lipca 2013 r. przeprowadzają dodatkową rekrutację w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 4

 

  1. Ustala się terminy przekazywania informacji o przebiegu rekrutacji:

 

a)      szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum – według terminarza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

 

b)      szkoły policealne oraz szkoły dla dorosłych:

 

do 29 sierpnia 2013 r. (czwartek)

do godz. 1300

dyrektorzy szkół wypełniają elektroniczny formularz umieszczony na stronie internetowej www.ko.poznan.pl
z informacją o wolnych miejscach

29 sierpnia

2013 r. (czwartek)

godz. 1500

Kuratorium Oświaty umieszcza na stronie internetowej www.ko.poznan.pl w zakładce „Rekrutacje” informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach.

 

  1. Informacje, o których mowa w ust. 1, należy przekazywać drogą elektroniczną wypełniając formularz dotyczący przebiegu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, który zostanie umieszczony na stronie internetowej www.ko.poznan.pl .

 

  1. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu i w delegaturach na terenie miast: Kalisz, Konin, Leszno, Piła oraz na stronie internetowej www.ko.poznan.pl .

 

§ 5

 

Szczególne przypadki przyjęcia do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, dotyczące
np.: kandydatów z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, z problemami zdrowotnymi, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, umieszczonych w rodzinach zastępczych i kończących szkoły za granicą, reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.), a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

 

§ 6

 

W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji, dyrektorzy szkół mogą stosować elektroniczny system naboru, zgodny z zasadami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak

Scroll to Top
Skip to content