school supplies, stationery, notes-3033204.jpg

Wyprawka dla uczniów

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Dla kogo:

Pomoc jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz.1287 oraz z 2022r. poz. 1116).

Wysokość pomocy

Do 445 zł dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1-7

Wniosek

Pomoc jest udzielana na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia (załącznik).

Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły w terminie do 20 września 2023r. wraz z dowodem zakupu podręczników i materiałów (dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie) i kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowy opis programu znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Wnioski przyjmuje- p. Anna Wojcieszak (ostatnie piętro, ostatni gabinet po lewej stronie).

Anna Wojcieszak

Scroll to Top
Skip to content