REKRUTACJA

OFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SWARZĘDZU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ORYGINAŁY POTWIERDZAJĄCE WOLĘ PODJĘCIA NAUKI DOSTARCZAMY DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ
OD 17 LIPCA DO 21 LIPCA W GODZ. OD 09:00 DO 14:00,
21 LIPCA DO GODZ. 15:00.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2023-2024

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Sprawie Określenia Terminów Przeprowadzania Postępowania Rekrutacyjnego

Wszystkie publiczne szkoły Powiatu Poznańskiego (w tym nasza szkoła) podlegają elektronicznemu systemowi rekrutacji NABÓR.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej w celu zapoznania się z Informatorem o szkołach, wypełnienia i pobrania dokumentów oraz uzyskania podstawowych informacji na temat rekrutacji.

Wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru na jeden z następujących sposobów:

  1. Osobiście złożyć dokumenty w szkole w godzinach 9.00-14.00. 21 lipca 2023r. (piątek) do godz. 15:00.
  2. Wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.
  3. Zeskanować i wysłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@swarzedz.edu.pl
  4. Wysłać poprzez system naboru elektronicznego.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia woli nauki:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. 2 zdjęcia.
  4. Karta zdrowia.
  5. Wypełniony załącznik do kwestionariusza osobowego (do pobrania).
  6. Dla klasy policyjnej zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do intensywnych ćwiczeń fizycznych i zajęć na strzelnicy.

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w II LO  decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata obliczona wg następującej skali:

  

Lp.

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Razem

1.

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

max 100 punktów

2.

Liczbowo określona ocena z matematyki
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

3.

Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

4.

Liczbowo określona  ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny. – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

5.

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

6.

Dodatkowe osiągnięcia: uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

max 18 punktów

7.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

8.

Egzamin po szkole podstawowej:

język polski – max 35 pkt., (wynik egzaminu  mnoży się przez 0,35)

matematyka – max 35 pkt., (wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)

język obcy nowożytny – max 30 pkt. (wynik mnoży się przez 0,3)

max 35 punktów 

max 35 punktów

max 30 punktów

max 100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

 przez kandydata: 200

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: 4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa

 

Profil

 

Przedmioty punktowane

 

 

Przedmioty rozszerzone

 

Nauczane języki

 

 

Ia

 

 

humanistyczny

1.      j. polski

2.      matematyka

3.      j. angielski

4.      historia

·         język polski

·         historia

·         język angielski

·         język angielski

·         język hiszpański

 

 

Ib

 

 

matematyczno-geograficzny

1.      j. polski

2.      matematyka

3.      j. angielski

4.      geografia

·         matematyka

·         geografia

·         język angielski

·         język niemiecki

 

 

Ic

 

 

biologiczno-chemiczny

1.      j. polski

2.      matematyka

3.      j. angielski

4.      biologia

·         biologia

·         chemia

·         język angielski

·         język hiszpański

 

 

Id

 

 

policyjny

1.      j. polski

2.      matematyka

3.      j. angielski

4.      wos

·         biologia

·         wos

·         język angielski

·         język niemiecki

 

 

Ie

 

 

lingwistyczny

1.      j. polski

2.      matematyka

3.      j. angielski

4.      j. obcy np. j. niemiecki

·         język polski

·         język angielski

·         język hiszpański

·         język angielski

·         język hiszpański

 

 

If

 

 

dietetyczny

1.      j. polski

2.      matematyka

3.      j. angielski

4.      biologia

·         biologia

·         chemia

·         język angielski

·         język niemiecki

Charakterystyka klas
Scroll to Top
Skip to content