REKRUTACJA

OFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SWARZĘDZU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2023-2024

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Sprawie Określenia Terminów Przeprowadzania Postępowania Rekrutacyjnego
(Załącznik do Zarządzenia)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: 4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Symbol oddziału

Charakterystyka klas

Język obcy

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

1 A

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

kontynuacja
j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

– język polski
– język angielski
– historia

język polski
matematyka
język obcy
historia

1 B

KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

kontynuacja
j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

– matematyka
-geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

1 C

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

kontynuacja
j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

– biologia
-chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia

1 D

KLASA POLICYJNA

kontynuacja
j. angielski,

 drugi język
j. niemiecki

– wiedza o społeczeństwie
-biologia

język polski
matematyka
język obcy
wos

1 E

KLASA DLA SPORTOWCÓW

kontynuacja
j. angielski,

 drugi język
j. niemiecki

 

-biologia
-geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

Wszystkie publiczne szkoły Powiatu Poznańskiego (w tym nasza szkoła) podlegają elektronicznemu systemowi rekrutacji NABÓR.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej w celu zapoznania się z Informatorem o szkołach, wypełnienia i pobrania dokumentów oraz uzyskania podstawowych informacji na temat rekrutacji.

 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.
  • do wniosku należy dołączyć ZAŁĄCZNIK do kwestionariusza osobowego
  • kandydaci do klasy policyjnej składają ZAŚWIADCZENIE lekarskie na druku szkolnym
  • kandydaci do klasy dla sportowców składają ZAŚWIADCZENIE z klubu

Wniosek i załącznik należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru!!!

Wniosek i załącznik możemy dostarczyć w następujący sposób:

1. Osobiście, złożyć do skrzynki podawczej z napisem „rekrutacja” wystawionej w holu szkoły w godzinach 8.00-15.00
2. Wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły
3. Zeskanować i wysłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@swarzedz.edu.pl

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.
  • o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
  • o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

* złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone

20 lipca 2022 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,
w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

od 20 lipca do 01 sierpnia 2021 r.

Kandydat, który został zakwalifikowany potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą ogłoszone

2 sierpnia 2022 r.

Tegoroczne informacje nt. rekrutacji opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w II LO  decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.

  

Lp.

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Razem

1.

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

max 100 punktów

2.

Liczbowo określona ocena z matematyki
ceujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

3.

Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

4.

Liczbowo określona  ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
ceujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny. – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

5.

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

6.

Dodatkowe osiągnięcia: uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

max 18 punktów

7.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

8.

Egzamin po szkole podstawowej:

język polski – max 35 pkt., (wynik egzaminu  mnoży się przez 0,35)

matematyka – max 35 pkt., (wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)

język obcy nowożytny – max 30 pkt. (wynik mnoży się przez 0,3)

max 35 punktów 

max 35 punktów

max 30 punktów

max 100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

 przez kandydata: 200

 

Charakterystyka klas
Scroll to Top
Skip to content