Karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum

Karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum

 

 

 

(pieczęć podłużna gimnazjum)

 

20 maja – 4 czerwca 2013 r.

 

do 26 czerwca 2013 r.

(wypełnia się w przypadku zmiany wyboru)

 

…………………………………..

(imię)

…………………………………..

(nazwisko)

………………………………………

(nr PESEL kandydata)

nazwa wybranej szkoły

(wypełnia kandydat)

potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów

(pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty)

nazwa wybranej szkoły

(wypełnia kandydat)

potwierdzenie przyjęcia przez daną szkołę dokumentów

(pieczęć szkoły, data, podpis osoby przyjmującej dokumenty)

 

szkoła pierwszego

wyboru

 

 

 

 

 

 

szkoła drugiego

wyboru

 

 

 

 

 

 

szkoła trzeciego

wyboru

 

 

 

 

 

Uwaga: Kandydat rozpoczyna składanie dokumentów od szkoły trzeciego wyboru, a kończy na szkole pierwszego wyboru.

Kartę pomocniczą kandydat pozostawia w szkole pierwszego wyboru.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

………………………                                                      …………………………………….

(data i podpis kandydata)                                                    (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

Scroll to Top
Skip to content