Jak sporządzić bibliografię

I. Opis bibliograficzny książki:

 

 1. Nazwisko i imię autora
 2. Przecinek
 3. Tytuł i podtytuł kursywą (po tytule, jeśli jest podtytuł, stawiamy kropkę)
 4. Przecinek
 5. Numer tomu lub części (jeżeli jest)
 6. Przecinek
 7. Miejsce i rok wydania
 8. Przecinek
 9. Numer ISBN
 10. Kropka

 

Np. Terakowska Dorota, Dobry adres to człowiek, Warszawa 2004, ISBN 83-08-93620-1.

 

 

II. Opis bibliograficzny książki pod redakcją (dotyczy to najczęściej słowników):

 

 1. Tytuł (kursywą)
 2. Przecinek
 3. Imię i nazwisko redaktora
 4. Przecinek
 5. Miejsce i rok wydania
 6. Przecinek
 7. Numery wybranych stron
 8. Przecinek
 9. Numer ISBN
 10. Kropka

 

Np. Praktyczny słownik frazeologiczny, pod red. Iwony Puchalskiej, Kraków 2002,

s. 429-430, ISBN 83-7220-288-5.

 

III. Opis bibliograficzny rozdziału (artykułu) lub fragmentu książki:

 

 1. Nazwisko i imię autora rozdziału, artykułu lub części
 2. Przecinek
 3. Tytuł (kursywą)
 4. Przecinek
 5. Łącznik [w:]
 6. Imię i nazwisko autora całego dzieła (jeżeli jest inny niż autor fragmentu)
 7. Przecinek
 8. Tytuł dzieła (kursywą)
 9. Przecinek
 10. Miejsce i rok wydania
 11. Przecinek
 12. Numer ISBN
 13. Kropka

 

Np. Gajcy Tadeusz, Wczorajszemu, [w:] A. Lam, Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939, Warszawa 1976, ISBN 83-215-7857-8.

 

IV. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie:

 

 1. Nazwisko i imię autora artykułu
 2. Przecinek
 3. Tytuł (kursywą)
 4. Przecinek
 5. Tytuł czasopisma w cudzysłowie
 6. Przecinek
 7. Rocznik i rok wydania, numer lub zeszyt
 8. Przecinek
 9. Numery stron
 10. Przecinek
 11. Numer ISBN lub ISSN
 12. Kropka

 

Np. Szpakowska Małgorzata, Przemiany w interpretacjach twórczości Stanisława Witkiewicza, „Pamiętnik Literacki”, Wrocław 1972, nr 3, s. 346-362, ISSN 83-44-67-89-0.

 

 

Książka na płycie CD-ROM:

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

Książka w Internecie:

Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [online]. [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm. 

Strona www:

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/.

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej, [w:] „Konspekt” 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726. 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY:

 Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu: (rzeźby, dzieła architektury): 

Jak opis rozdziału z książki:

Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], [w:] Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986, ISBN 83-5768-35-X.

 Opis bibliograficzny filmu:

Cudzoziemka [film],  reż. Ryszard Ber, Warszawa 1986.

Uwagi końcowe:

 1. W sporządzaniu opisu bibliograficznego kardynalna zasada dotyczy konsekwencji w używaniu znaków interpunkcyjnych:

a)      cudzysłowu używa się tylko jako wyznacznika tytułu czasopisma,

b)      tytuły książek wyróżnia się w tekście poprzez użycie kursywy.

 1. Nie należy spisywać danych bibliograficznych z okładki – źródłem danych jest karta tytułowa.
 2. Wszelkie dodatki wprowadza się stosując nawias kwadratowy.
 3. Bibliografię należy ułożyć alfabetycznie wg nazwisk autorów dzieł.

 UWAGA!     Bibliografia i plan prezentacji powinny zmieścić się na jednej stronie formatu A4 (każde na osobnej), czcionka – Times New Roman 12 lub 14.

 WZÓR BIBLIOGRAFII:

 

Imię i nazwisko zdającego

 

TEMAT: (wpisany w całości)

BIBLIOGRAFIA

I Literatura podmiotu ( czyli wybrane lektury, obrazy, filmy, materiał językowy)

     II Literatura przedmiotu ( czyli opracowania dotyczące tematu i pozycji z literatury podmiotu)

 1. ….

III Materiały pomocnicze (to, co uczniowi potrzebne jest podczas prezentacji np. prezentacja multimedialna, plakat, fragmenty filmów, muzyka itp.)

 

                                      Podpis zdającego (odręczny)

 

 

 

 

 

 

WZÓR PLANU PREZENTACJI, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu:

 

Imię i nazwisko zdającego

 

TEMAT: (wpisany w całości)

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI

I Wstęp

II Określenie problemu, teza

III Kolejność prezentowanych argumentów (treści):

IV Wnioski (można zapisać od myślników lub pełnymi zdaniami)

                                  

                                Podpis zdającego (odręczny)

  

WAŻNE!!!!!!

Terminy oddania planu prezentacji i bibliografii:

wstępne: termin wyznacza nauczyciel języka polskiego

ostateczne: bibliografia – w nieprzekraczalnym terminie miesiąca przed datą pierwszego egzaminu pisemnego plan prezentacji – najpóźniej tydzień przed datą egzaminu

                      Wszystkim maturzystom życzymy owocnej pracy!

Scroll to Top
Skip to content