Historia szkoły

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z historią i patronem naszej szkoły.

Poniżej portret Tadeusza Staniewskiego namalowany przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Monikę Będziechę-Tischer.

Tadeusz Staniewski

Nasza szkoła powstała w 1992 roku dzięki staraniom władz samorządowych miasta  i gminy Swarzędz. Na początku otrzymała nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących, w jej skład wchodziły Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum ogólnokształcące dla Pracujących. Szkoła mieściła się w zabytkowym budynku przy placu Niezłomnych 1 w Swarzędzu. W ciągu następnych lat systematycznie się rozwijała, powstawały kolejne klasy licealne, a w 1996 roku utworzono Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik administracji. W związku z reformą administracji państwa od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym placówki został Powiat Poznański z siedzibą w Poznaniu (wcześniej było to Kuratorium Oświaty i Wychowania). W 2002 roku szkole nadano nową nazwę Zespół Szkół nr 2, w jej skład weszły: II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Policealne Studium Zawodowe.

     Wraz z rozwojem szkoły podstawowym problemem stała się niewystarczająca baza lokalowa: mała liczba sal lekcyjnych, bardzo wąskie korytarze, brak sali gimnastycznej. Budynek nie spełniał wymaganych warunków bezpieczeństwa.

W lutym 2005 roku szkoła przeniosła się do całkowicie wyremontowanego budynku, przy ul. Podgórnej 12 w Swarzędzu, w którym wcześniej mieściła się szkoła zawodowa. Budynek szkoły został w 2004 roku poddany kapitalnemu remontowi. Każde piętro zostało wymalowane w innym kolorze, szkoła otrzymała nowe ławki, stoły i tablice ścienne. W roku 2006 był prowadzony poważny remont, który podniósł standard budynku i obniżył koszty jego eksploatacji. Do największych inwestycji, które prowadziło Starostwo Powiatowe, należą: termoizolacja i otynkowanie budynku, remont sali gimnastycznej i zamontowanie nawiewów czystego i zimnego powietrza, wymiana całej instalacji ciepłowniczej, rewitalizacja budynków gospodarczych na dziedzińcu szkolnym. W 2007 roku został zakończony projekt „mała zieleń” polegający na wykonaniu, uporządkowaniu i zagospodarowaniu bardzo dużego i zaniedbanego obszaru zielonego wokół szkoły. Powstały ławeczki, skwery, zasadzono krzewy, drzewa, zasiano trawę i otoczenie liceum od tego czasu prezentuje się bardzo estetycznie.

     Dyrektorem szkoły od początku jej funkcjonowania oraz inicjatorem jej powstania był pan Piotr Choryński. Pełnił tę funkcję przez 20 lat do 1 września 2012r., kiedy przeszedł na emeryturę. W kierowaniu placówką pomagała wicedyrektor Maria Zamelczyk, a od 2005 roku Wojciech Hoffmann. Szkoła zawdzięcza wieloletniemu dyrektorowi: ciągły rozwój, zaistnienie w środowisku lokalnym, dobry poziom nauczania, zbudowanie zintegrowanego zespołu nauczycielskiego, stworzenie klimatu szkoły i kapitalny remont związany z przejściem do nowego budynku szkolnego.

     W listopadzie 2010 roku II Liceum Ogólnokształcące i II Szkoła Policealna w Swarzędzu obchodziły najważniejszą uroczystość w swojej dotychczasowej historii. Było to nadanie imienia Tadeusza Staniewskiego, ufundowanie tablicy pamiątkowej i przekazanie sztandaru, który od tego czasu służy społeczności szkolnej we wszystkich najważniejszych wydarzeniach historyczno-patriotycznych i uroczystościach szkolnych.

1 września 2012 roku nowym dyrektorem szkoły został pan Przemysław Wantuch, a funkcję wicedyrektora nadal pełni pan Wojciech Hoffmann.
Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu jest  „młodą” szkołą. Nie posiada jeszcze wiekowej tradycji i bogatej historii, bo przecież istnieje dopiero dwadzieścia kilka lat. Tradycja i historia szkoły są budowane i tworzone każdego dnia przez nas – nauczycieli, uczniów i dyrekcję.

      W marcu 2014 roku pan Przemysław Wantuch zrezygnował z funkcji dyrektora szkoły i rozpoczął pracę w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Obowiązki dyrektora przejął pan Wojciech Hoffmann i pełnił tę funkcję przez okres sześciu miesięcy. Od 1 września 2014 roku po wygraniu konkursu funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu objął pan dr Tomasz Zandecki, a pan Wojciech Hoffmann pełni nadal funkcję wicedyrektora.

Patron szkoły, Tadeusz Staniewski, był wybitnym mieszkańcem naszego miasta, pierwszym burmistrzem Swarzędza w  niepodległej Polsce, a następnie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego burmistrzem lub przewodniczącym Rady Miejskiej Swarzędza

Tadeusz Staniewski urodził się 25 pażdziernika 1873 roku w Kiełczewie, małej miejscowości pod Kościanem. Ojciec, Stanisław przez pewien czas studiował na Uniwersytecie Berlińskim, a póżniej pracował jako nauczyciel. Wcześnie osierocił rodzinę, zmarł, gdy syn Tadeusz miał zaledwie 2 lata. Wtedy matka przeniosła się do Poznania, gdzie mieszkali jej teściowie. Póżniej, po usamodzielnieniu się syna, przeprowadziła się do Swarzędza.

Przyszły burmistrz Swarzędza ukończył gimnazjum Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. Nie zdobył wyższego wykształcenia, chociaż możliwe jest, że rozpoczął studia ekonomiczne na jednym z uniwerytetów niemieckich.

Tadeusz Staniewski przybył do Swarzędza ok. roku 1898 w okresie gdy jego mieszkańcy, aktywizowali się w różnych towarzystwach i organizacjach patriotycznych, dając odpór narastającej germanizacji. Klęska Niemiec w I wojnie światowej spowodowała nową sytuację polityczną Polaków żyjących w zaborze pruskim. Wypadki rozwijały się w tempie lawinowym, także w Swarzędzu. W dniu 13 listopada 1918 powołano Radę Robotniczo – Żołnierską pod przewodnictwem Tadeusza Staniewskiego, a w jego mieszkaniu (Rynek 12) utworzono biuro Rady. Staniewski musiał być bardzo znany ze swej działalności i postawy patriotycznej, bo choć był tutaj osobą napływową, to jednak w listopadzie 1918 roku właśnie z ramienia swarzędzkiej Rady Robotniczej i Żołnierskiej został wybrany delegatem do Sejmu Dzielnicowego. Tadeusz Staniewski miał wtedy 43 lata i odtąd jego kariera rozwijała się błyskawicznie. W grudniu 1918 roku powołano Straż Ludową i Radę Ludową a jej pierwszym przewodniczącym został Tadeusz Staniewski. Był osobą, która przejęła władzę w Swarzędzu z rąk ostatniego, niemieckiego burmistrza miasta. W lutym 1919 roku, już jako polski burmistrz żegnał oddział ochotników udających się  pod dowództwem Stanisława Kwaśniewskiego do powstania wielkopolskiego.

Staniewski był burmistrzem Swarzędza przez 10 lat, nieprzerwanie od 1929 do wybuchu wojny do 1939 roku oraz wcześniej w roku 1919. W latach 1920 – 1929 był przewodniczącym Rady Miejskiej oraz radnym.

W czasie pełnienia funkcji burmistrza podjął wiele incjatyw gospodarczych i społecznych. Za jego kadencji miasto zwiększyło swój obszar i zabudowę, zostało zelektrifikowane i częściowo zgazyfikowane. Burmistrz dbał o rozwój zakładów podległych Zarządowi Miasta oraz rozwój rzemiosła, czego dowodem jest budowa wystawienniczego pawilonu meblowego przy ul. Wrześińskiej. Był burmistrzem w okresie kryzysu gospodarczego lat 1929 – 1933. Uruchomił wtedy darmową jadalnię dla bezrobotnych, a dzięki pracom publicznym rynek w Swarzędzu wyłożono nową, brukową nawierzchnią. Współczestniczył w budowie kortów tenisowych oraz przyczynił się do powstania klubu sportowego „Unia”.

Działalność dla miasta, a wcześniej manifestowany gorący patriotyzm, przypłacił Tadeusz Staniewski życiem. Aresztowany po wejściu Niemiec do Swarzędza znalazł się w siedzibie gestapo w Poznaniu, poźniej w Forcie VII, skąd wywieziono go, już w bardzo złym stanie zdrowia, po licznych, okrutnych przesłuchaniach, szykanach i znęcaniu, do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Dotarł tam w sierpniu 1940 roku i po klilku dniach znalazł się w „bloku śmierci”, gdzie zmarł 25 sierpnia 1940. Symboliczny grób z przysłanymi żonie przez Niemców prochami znajduje się na cmentarzu przy kościele św. Marcina w Swarzędzu.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku osoba Tadeusza Staniewskiego została całkowicie zapomniana. Dopiero po roku 1989 Rada Miasta nadała jednej z ulic swarzędzkich jego imię a od listopada 2005 roku przypomina go także tablica powstańcza w Rynku. 9 listopada 2010 nasza szkoła – II Liceum Ogólnokształcące i II Szkoła Policealna otrzymały imię Tadeusza Staniewskiego, aby jeszcze godniej uczcić postać tego wybitnego mieszkańca Swarzędza.

Joanna Wittke – rocznik 2012, hokej na trawie

I miejsce Mistrzostwa Europy do lat 16 Zagrzeb, 2010
Tytuł Króla Strzelców na Mistrzostwach Europy do lat 16, 2010
I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych, 2010
II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorek, 2011
II miejsce Halowe Mistrzostwa Europy do lat 21 Stirling, 2011
I miejsce Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek. 2011
I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Na Trawie, 2011
II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorek, 2011
V miejsce Mistrzostwa Europy Juniorek, 2011
III miejsce Halowe Mistrzostwa Europy Seniorek, 2012
II miejsce Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek, 2012
VI miejsce Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 (New Delhi), 2012
I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorek, 2012
II miejsce Halowe Mistrzostwa Polski Seniorek, 2013
Tytuł Króla Strzelców na halowych Mistrzostwach Polski Seniorek, 2013
I miejsce Mistrzostwa Europy do lat 21 Praga, 2013
I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorek, 2013
II miejsce Mistrzostwa Europy na trawie Cambrai, 2013
Była kadrowiczka do lat 16 i 18 oraz kadry wojewódzkiej, a obecnie kadrowiczka do lat 21 i seniorek.

Studentka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

 

Szymon Kozłowski – rocznik 2004, prezenter telewizyjny, redaktor naczelny portalu Moja-Indonezja.pl

 

Po ukończeniu nauki w II LO w Swarzędzu, wybrał studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: etnolingwistyka ze specjalnością język i kultura Indonezji. Jako stypendysta Rządu Indonezji przez kilka lat studiował na Universitas Pasundan w Indonezji. Otrzymał także stypendium naukowe UAM. Pasjonuje się językami i kulturą tego kraju, prowadzi portal internetowy Moja-Indonezja.pl. Zna kilka języków, między innymi biegle indonezyjski oraz sundajski. W Radiu Afera 98,6 FM ma swoją audycję „Indo-eter”, w której co sobotę opowiada o Indonezji. Podczas pobytu w Indonezji był stażystą w Konsulacie Honorowym RP w Bandungu. Przebywając w tym wyspiarskim kraju prowadził programy w telewizji, grał w teledyskach i występował w serialach. Po powrocie do Polski kontynuował karierę w telewizji zostając prezenterem Telewizji WTK jednocześnie rozpoczynając pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roli nauczyciela akademickiego. Praca w telewizji sprawia mu radość, a kontakt z widzem uważa za bezcenny. Gdy tylko znajdzie się chwila wolnego czasu, uprawia sport, a do tego bardzo lubi podróżować.

Adam Kierzek – rocznik 2008 , biegi średniodystansowe

II miejsce – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – Olecko 2011 – 5000 m
II miejsce – Mistrzostwa Polski AZS – Łódź 2011 – 1500 m
III miejsce – Akademickie Mistrzostwa Polski – Poznań 2011 – 3000 m

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek Fizjoterapia.

 

Edyta Kierzek – rocznik 2012, skok o tyczce

II miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – Płock 2011
III miejsce – Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Spała 2013
II miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów – Kraków 2013
Reprezentantka Polski Juniorów w latach 2012-13

Studentka Turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Bogna Nowicka – rocznik 2012, tenis ziemny

III miejsce Mistrzostwa Polski seniorów w singlu 2012,
III miejsce Mistrzostwa Polski seniorów w deblu 2012,
III miejsce Mistrzostwa Polski seniorów w miksie 2012,
III miejsce w debel ITF Pro Circuit, Chorwacja 2012,
I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w deblu 2011,
I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w mikstcie 2011,
I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w deblu 2010,
Reprezentantka polski w kategorii juniorek i seniorek.


Studentka University of Central Florida, USA.

 

Michał Kowalczyk – rocznik 2012, kolarstwo górskie

VII miejsce Mistrzostwa Europy w maratonie MTB w kategorii U23(Czechy 2012)
I miejsce w Pucharze Polski w maratonie MTB w kategorii Elita(Lublin 2012)
II miejsce w kategorii XC w kat. junior(Kielce 2011)

Student Politechniki Poznańskiej na wydziale Mechatroniki.


Paweł Kosicki-rocznik 2005,

 

Patrycja Michalczak-rocznik 2007, wokalistka

Ukończyła szkołę w roku 2007. Dwa lata później odebrała dyplom  w Poznańskim Studium Piosenkarskim im. Czesława Niemena z tytułem- aktor scen muzycznych i specjalizacją- piosenkarz.
Przez wiele lat współpracowała z Poznańskim chórem Gospel Joy, gdzie była solistką i dyrygentką. Jest również instruktorem muzyki gospel w całym kraju prowadząc warsztaty.
Współpracuje z Natalią Kukulską, Kasią Wilk, Sylwią Grzeszczak, Natalią Szroeder, Mietkiem Szcześniakiem, Mezo, Liberem, Doniem, Grzegorzem Hyży.
W 2012 roku wzięła udział w programie telewizyjnym Bitwa na głosy w, którym wraz z 15- osobową grupą walczyła o wygraną dla poznańskiej Drużyny Szpiku. Wykonując programową wersję piosenkę „Ważne” autorstwa Kasi Wilk i Jacka MEZO Mejera została okrzyknięta przez jurorów najlepszym głosem żeńskim II edycji tego programu.
Do dziś bardzo intensywnie wspiera organizację, dla której walczyła, pojawiając się na odwiedzinach w szpitalu, czy grając dla drużyny koncerty.
Projekty w jakich bierze udział  na stałe to: Brainfreezer, Projekt Ambasador oraz swarzędzka grupa Septem działająca w parafii p.w. św. Marcina w Swarzędzu.


Adam Choryński-rocznik 2002
Bartosz Stawicki-rocznik 2005

 

Marcin Lis – rocznik 1996, polityk, działacz samorządowy

Ukończył nasze liceum w 1996 roku. W trakcie nauki uzyskał tytuł finalisty stopnia centralnego XXI Olimpiady Geograficznej. Aktywnie też działał w samorządzie szkolnym. Był również współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym gazetki szkolnej „A-Z best”.
Swoje pasje dalej rozwijał kończąc studia z zakresu gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełniąc już od czterech kadencji funkcję radnego gminy Swarzędz (nieprzerwanie od 1998 roku), jak i współredagując kilka tytułów prasy lokalnej.
Poza dużym zaangażowaniem w działalność społeczną posiada też bogate doświadczenie zawodowe, w ramach którego szczególnie sobie ceni roczną pracę jako nauczyciel geografii w naszej szkole.
Jego hobby to krajoznawstwo i bieganie, jest maratończykiem.

 

Jakub Stachowiak – rocznik 2011, poeta

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu z 2011 roku, uzdolniony młody poeta. Podczas nauki w naszej szkole zdobył wiele wyróżnień i nagród w konkursach poetyckich m.in. Lednickiej Wiośnie, Turnieju Jednego Wiersza w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, Konkursie Literackim o Nagrodę FanFila organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej UAM.
Jego poezja jest niezwykle różnorodna tematycznie, zadziwia dojrzałością myślową i oryginalnymi pomysłami. Niektóre utwory ukazują dystans do świata, inne ogromne zaangażowane, wszystkie świadczą o doskonałym operowaniu słowem poetyckim.
Obecnie Jakub Stachowiak studiuje socjologię i zajmuje się działalnością społeczną, pomagając odrzuconym, innym, dyskryminowanym, między innymi imigrantom romskiego pochodzenia.

Drużyna Koszykówki Dziewcząt-rocznik 1996, 1997, 1998

Rok 1994 okazał się rekordowy dla szkolnej drużyny koszykówki. Oto osiągnięcia zawodniczek grających w „Unii” Swarzędz:
– sekcja koszykówki „Unii” Swarzędz w klasyfikacji sportowej uzyskała w roku 1994 I miejsce w Polsce
– Antoni Łęszczak jako jedyny trener koszykówki w Polsce zdobył w jednym sezonie cztery medale – dwa w Mistrzostwach Polski i dwa w Mistrzostwach Województwa,
– w reprezentacji Polski juniorek rocznika 1978 wystąpiły aż trzy zawodniczki Ewa Borys, Monika Ignasiak i Ewa Portala
– LO w Swarzędzu może jako jedne z nielicznych w Polsce poszczycić się aż dwudziestoma zawodniczkami posiadającymi medale z Mistrzostw Polski:
Alicja Majerowicz, Izabela Stelmaszewska, Karolina Sierszulska, Dorota Łysionek, Agnieszka Maciejewska, Iwona Tomala, Ewa Borys, Małgorzata Hanka, Monika Ignasiak, Alicja Grzymała, Ewa Portala, Sylwia Tarasiewicz, Magdalena Marciniak, Magdalena Grajczyńska, Karolina Urbańczyk, Karolina Bednarkiewicz, Magdalena Ptasińska, Eliza Grabowska, Karolina Pietrzak, Joanna Tomaszewska

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu istnieje od 1992 roku. Mimo tak krótkiej historii szkoła może pochwalić się dużymi osiągnięciami w zakresie nauki i dydaktyki oraz sukcesami sportowymi. Organizujemy wystawy historyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi polityki i kultury. Młodzież bierze udział w konkursach europejskich i historycznych. II Liceum współpracuje także ściśle z samorządem terytorialnym i prasą lokalną.  

Konkursy europejskie – bardzo aktywny udział szkoły w wielu konkursach i olimpiadach organizowanych przez uniwersytety, szkoły wyższe, organizacje samorządowe i pozarządowe. Uczestnictwo we wszystkich XII edycjach Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa” organizowanego przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie. Zwycięstwa w eliminacjach powiatowych i 12-krotny udział w finale wojewódzkim (często 2 uczniów).

I miejsce w Lidze Historycznej


      W roku szkolnym 2014/15 uczniowie naszego liceum zwyciężyli w Lidze Historycznej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM. W rywalizacji wzięło udział 28 liceów z Poznania i województwa wielkopolskiego. Pytania, przygotowane przez naukowców z UAM, były przekazywane w formie teletransmisji przez sieć internetową a dotyczyły wydarzeń od starożytności do współczesności.
      W skład zwycięskiej drużyny II LO w Swarzędzu wchodzili: Adrian Zbierski, Wiktoria Kowalska, Aleksandra Jagiełło, Aleksandra Oboda, Krzysztof Szubert i Damian Krysiak.

Spotkania młodzieży z ludźmi polityki
– poseł RP Waldy Dzikowski – 2001
– burmistrz Swarzędza Jacek Szymczak – 2002
– ówczesny poseł, a dzisiejszy prezydent –  Bronisław Komorowski – 2003
– poseł RP Michał Stuligrosz – 2003
– poseł RP Arkady Fiedler – 2006
– europoseł Filip Kaczmarek – 2009
– poseł Bożena Szydłowska – 2012

Sport

      II Liceum w Swarzędzu od początku swego istnienia stawia na sport. W każdym roku szkolnym liczne grono uczniów uczestniczy w wielu imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W rankingach podsumowujących osiągnięcia sportowe szkół ponadgimnazjalnych liceum plasuje się w czołówce szkół  Powiatu Poznańskiego.

      Szczególne miejsce wśród licznych dyscyplin, w których rywalizują uczniowie szkoły zajmuje koszykówka i piłka nożna. II LO w Swarzędzu może poszczycić się wielokrotnymi tytułami Mistrza Powiatu Poznańskiego, Mistrza Województwa Wielkopolskiego i Mistrza Polski w Koszykówce Dziewcząt.

      W szkole funkcjonują klasy ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego, w których uczniowie odbywają dodatkowe zajęcia sportowe.

      Liceum może pochwalić się również tytułami Mistrza Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej Halowej, Mistrza Powiatu Poznańskiego w Koszykówce Chłopców, Piłce Ręcznej Dziewcząt, Pływaniu, I miejscem w Otwartych Mistrzostwach Polski w Show Dance, wysokimi osiągnięciami w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego i Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych i Lekkiej Atletyce.

      Rok rocznie II LO jest również organizatorem kilku imprez sportowych. Od kilku lat rozgrywane są na terenie szkoły Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Strzelaniu. Zawody współorganizuje z liceum Bractwo Kurkowe i Klub Żołnierzy Rezerwy „Jastrząb” ze Swarzędza. Rozgrywane są także mecze w koszykówce dziewcząt i chłopców na różnych poziomach rozgrywek , a także Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej. Uczniowie mogli także uczestniczyć w spotkaniach z olimpijczykami i specjalistami medycyny sportowej.

      Uczniowie II Liceum w Swarzędzu chętnie i z powodzeniem uczestniczą w licznych imprezach masowych i rekreacyjnych takich jak min., organizowana na Malcie w Poznaniu „Pogoń za Rektorem” , Lubońskim Biegu Ulicznym, Biegu Swarków, rozgrywkach sportowych w ramach Ligi Liceów, turniejach towarzyskich w piłce nożnej, turniejach towarzyskich w koszykówce i streetballu.

Absolwentami naszej szkoły są:  Joanna Wittke- reprezentantka Polski, Mistrzyni Europy w hokeju na trawie, Adam Kierzek, zawodnik osiągający sukcesy w biegach długich i średniodystansowych, Edyta Kierzek – reprezentantka Polski juniorek w skoku o tyczce, Michał Kowalczyk- reprezentujący kolarstwo górskie, czołowy zawodnik w tej dyscyplinie w Polsce w swojej kategorii wiekowej, Bogna Nowicka- reprezentantka Polski w tenisie ziemnym, Ewa Borys, Joanna Jarkowska, Ewa Portala, Eliza Grabowska –  reprezentantki Polski i zawodniczki czołowych klubów w Polsce w koszykówce.

 

Wycieczki dla młodzieży wyróżniającej się w nauce, sporcie, wolontariacie i pracy społecznej.
– Berlin 2003
– Budziszyn, Drezno 2004,
– Poczdam, Berlin 2005
– Wilno, Troki 2006
– Drezno 2009

Wystawy historyczne we współpracy z Ośrodkiem Kultury i władzami samorządowymi – poświęcone rocznicy odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918r. (rok 1999, 2000, 2005) – poświęcone 20-tej i 25-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (rok 2001, 2006) – poświęcone Irlandii i tańcom irlandzkim w Ośrodku Kultury.

Udział we wszystkich 8 edycjach (1999-2007) Ligi Liceów organizowanej przez poznański dodatek do „Gazety Wyborczej”. Nasza szkoła dwukrotnie zajęła V. miejsce spośród prawie 40 szkół biorących udział w lidze, co jak na niedużą szkołę średnią było dobrym wynikiem.

Przedstawienia teatralne:
– „Świętoszek” Moliera
– „Rewizor” Gogola
– „Moralność Pani Dulskiej” Zapolskiej
– program kabaretowy „Nowa matura”
– program kabaretowy „Sen ministra”

 

Organizowanie Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Strzelaniu z broni pneumatycznej. II LO od 10 lat współorganizuje z Bractwem Kurkowym i Klubem Żołnierzy Rezerwy „Jastrząb” ze Swarzędza Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Strzelaniu z broni pneumatycznej.  W zawodach bierze udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Swarzędz i Powiatu Poznańskiego.

 

 

Przewiń do góry Skip to content