Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić minimalne wymagania służące dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na podstawie art. 6 Ustawy z dn. 19 lipca 2019 (Dz.U. z 2020, poz. 1062 z późn.zm.) w następującym zakresie:

I. dostępności architektonicznej:

Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu znajduje się przy ul. Podgórnej 12.

 1. Budynek szkoły posiada 2 wejścia: wejście główne od ul. Podgórnej i wejście boczne od strony dziedzińca szkolnego. Do wejścia głównego prowadzą 2-stopniowe schody, przy których zamontowano barierki ułatwiające wejście osobom niepełnosprawnym ruchowo. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest 3-kondygnacyjny z użytkowaną piwnicą, zbudowany w latach 50-tych jako hotel robotniczy, później zmodernizowany i przekształcony w budynek szkolny. Występuje w nim duża ilość schodów,  na wielu poziomach nie jest możliwe przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.  Budynek nie posiada wind i nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.
 2. Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, na klatkach schodowych zamontowane są poręcze, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku brak również pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonych dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 3. Zainstalowanie windy umożliwiłoby przyjmowanie uczniów niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to bardzo skomplikowane z powodu utrudnień natury architektonicznej. W chwili obecnej szkoła liczy 407 uczniów i nie mamy ani jednego ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.
 5. Na terenie szkoły znajduje się szkolny parking samochodowy, ale brak wyznaczonych na nim miejsc dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie takie miejsce zostanie wyznaczone.
 6. Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM)online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

II. Dostępność cyfrowa połączona z dostępnością informacyjno-komunikacyjną 

 1. Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu o nazwie http://www.zs2.swarzedz.powiat.poznan.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania,
 • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

Wyłączenia

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania,

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu
 • E-mail: sekretariat@swarzedz.edu.pl
 • Telefon: 61 8172026

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu
 • Adres: 62-020 Swarzędz
 • E-mail: dyrektor@swarzedz.edu.pl
 • Telefon: 61 8172026

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie http://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe:

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

Ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz

Adres email: sekretariat@swarzedz.edu.pl

Tel. : 61 8 172026 (centrala)


Scroll to Top
Skip to content