Dane Osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO). 

Co RODO oznacza?

 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego jest Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: lo@swarzedz.edu.pl

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@swarzedz.edu.pl

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

 •  żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,
 • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,
 • przenoszenia danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego narusza przepisy RODO.

 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 •  wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana dziecka/podopiecznego lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

 

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • przyjęcia dziecka do szkoły,
 • realizacji zadań oświatowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole,
 • umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
 • realizacji działań promocyjnych szkoły.

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość naszej usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy ze Szkołą i wyłącznie z polecenia Szkoły. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym tych danych na użytek własny. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

Jakie są zasady przekazywania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego poza EOG?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Nie będziemy przechowywali danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Będą one przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67) przez okres 50 lat.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

W oparciu o dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.

Z poważaniem

Tomasz Zandecki-dyrektor szkoły

 
 
Scroll to Top
Skip to content