Rekrutacja

 

 

OFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SWARZĘDZU

NA ROK  SZKOLNY 2020/2021

 

 

Zasady rekrutacji szkoły ponadpodstawowe

Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego

Oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: 4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Symbol oddziału

Charakterystyka klas

Język obcy

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

1 A

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

kontynuacja
j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

– język polski
– język angielski
– historia

język polski
matematyka
język obcy
historia
 

1 B

KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

kontynuacja
 j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

– matematyka
-geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

1 C

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

kontynuacja
j. angielski,

drugi język
j. niemiecki

– biologia
-chemia

język polski
matematyka
język obcy
biologia

1 D

KLASA POLICYJNA

kontynuacja 
j. angielski,

 drugi język
 j. niemiecki

– wiedza o społeczeństwie
-biologia

język polski
matematyka
język obcy
wos

 

 

      Wszystkie publiczne szkoły Powiatu Poznańskiego (w tym nasza szkoła) podlegają elektronicznemu systemowi rekrutacji NABÓR. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej w celu zapoznania się z Informatorem o szkołach, wypełnienia i pobrania dokumentów oraz uzyskania podstawowych informacji na temat rekrutacji.

 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

– do wniosku należy dołaczyć ZAŁĄCZNIK do kwestionariusza osobowego

– kandydaci do klasy policyjnej składają ZAŚWIADCZENIE lekarskie na druku szkolnym

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą
19 sierpnia 2020r.

 

 

     Tegoroczne informacje na temat rekrutacji opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także Komunikatów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego i czteroletniego technikum.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020-2021 (załącznik 1 do zarządzenia).

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w II LO   decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.

   

Lp.

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Razem

1.

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

max 100 punktów

2.

Liczbowo określona ocena z matematyki
ceujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

3.

Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

4.

Liczbowo określona  ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
ceujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny. – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

max 18
punktów

5.

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

6.

Dodatkowe osiągnięcia: uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

max 18punktów

7.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

8.

Egzamin po szkole podstawowej:

język polski – max 35 pkt., (wynik egzaminu  mnoży się przez 0,35)

 

matematyka – max 35 pkt., (wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)

 

język obcy nowożytny – max 30 pkt. (wynik mnoży się przez 0,3)

 

 

 

max 35punktów 

 

max 35punktów

 

max 30punktów

max 100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

 przez kandydata: 200

 

 

 

 

I D – Klasa policyjna

Jeśli interesuje Cię praca w służbach mundurowych, chcesz przejść kursy samoobrony, technik interwencji, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, a także doskonalić sprawność ogólną, zapisz się do tej klasy! Klasa 1D jest ofertą dla tych uczniów, którzy dbają o rozwój fizyczny, planują pracę w służbach mundurowych. Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: wiedza o społeczeństwie …

I D – Klasa policyjna Read More »

I C – Klasa biologiczno-chemiczna

Jeśli interesuje Cię funkcjonowanie żywych organizmów, lubisz przeprowadzać doświadczenia chemiczne i biologiczne, cenisz zdrowe środowisko, w tym zespole pogłębisz Twoje zainteresowania. Klasa 1 C pozwala na rozwijanie przez uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi. Kształcenie w klasie przyrodniczej pozwoli na:  poznanie problemów ochrony środowiska, przybliży bogactwo przyrodnicze regionu, pozwoli na wycieczki edukacyjne i praktyczne zaznajamianie się z …

I C – Klasa biologiczno-chemiczna Read More »

I B – Klasa matematyczno-geograficzna

Jeśli lubisz logiczne łamigłówki, chcesz wiedzieć, jak działają techniczne urządzenia, chcesz poznać świat, bo nie wystarcza Ci wiedza o najbliższej okolicy, to zespół dla Ciebie! Klasa 1B jest tworzona dla uczniów o zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności matematyczne, zainteresowania techniczne, pogłębia wiedzę geograficzną. Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: matematyka …

I B – Klasa matematyczno-geograficzna Read More »

I A – Klasa humanistyczno-językowa

  Jeśli nie jesteś statystycznym Polakiem i lubisz czytać, chcesz sprawnie rozmawiać nie tylko po polsku, ale także po angielsku, tu znajdziesz wielu podobnych! Klasa 1A jest tworzona dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego, zainteresowania czytelnicze, wiedzę historyczną i kulturową. Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na …

I A – Klasa humanistyczno-językowa Read More »

Scroll to Top
Skip to content