„ROK 2022 – ROKIEM INFORMATYKI”

SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY

„Innowacja Informatyczna”

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych       II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staniewskiego  w Swarzędzu.
 2. Organizatorami konkursu są nauczyciele II LO – p. Adam Nowak,  p. Olgierd Promiński, p. Magdalena Brzycka
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań  informatycznych poprzez:
 4. pogłębianie wiedzy  informatycznej,
 5. rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania informatyką,
 6. zachęcanie uczniów do szukania powiązań informatyki z innymi dziedzinami,
 7. wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
 8. Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej na podane tematy z różnych dziedzin życia używając narzędzi z  obszaru informatyki. Tematy dotyczą życia społecznego, gospodarki, technologii, muzyki, sztuki, ekologii:

Tematy prezentacji:

 1. Kierunki rozwoju ekologii
  1. Zawody przyszłości
  1. Największe zagrożenia dla współczesnego świata
  1. Szanse i zagrożenia związane z rozwojem współczesnych technologii
  1. „Twoje miasto-dawniej i dziś”.
  1. Czy pomaganie w dzisiejszych czasach ma sens?
  1. Media społecznościowe i ich wpływ na rozwój społeczeństw
 2. Prace muszą być wykonywane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w wyżej wymienionym programie. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko, imię oraz klasę. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Praca powinna zawierać od 10 do 20 slajdów.
 3. Prace konkursowe muszą być oryginalne. Nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi.
 4. Przebieg konkursu
  1. Do dnia 9 grudnia 2022r. (piątek) uczestnicy konkursu dostarczają pliki z prezentacją do   nauczyciela informatyki- Adama Nowaka poprzez aplikację TEAMS.
  1. Prace przekazane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
  1. Komisja Konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
   1. zgodność z tematem: 0– 5 pkt.
   1. walory edukacyjne: 0 – 5 pkt.
   1. pomysłowość/oryginalność: 0 – 5 pkt.
   1. sprawność warsztatowa: 0 – 5 pkt.
  1. Komisja Konkursowa ustali listę wyróżnionych i opublikuje na szkolnej stronie internetowej.

8. Każdy wyróżniony uczestnik konkursu otrzyma ocenę celującą z informatyki jako ocenę bieżącą w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 oraz udział będzie brany pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej. Projekt będzie miał najwyższą wagę – 5.

9. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.
  • Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
  • Przekazanie prac do oceny jest równoznaczne z akceptację powyższego regulaminu i wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.

Regulamin konkursu.

Scroll to Top
Skip to content